نقاشی بارون(تمنانلو)

دارای مدرک نقاشی و طراحی از سازمان فنی و حرفه ای کشور